Begäran nekad: Före, efter och under

Dolphins-1440x2560

I december månad 2008 påbörjade jag arbetet som ca 40 månader senare skulle leda till att jag begärde utträde ur organisationen som kallar sig Sveriges största ungdomsorganisation, förbundet Sverok.

Mitt motiv var enkelt, min värdegrund, det jag ville skapa och det jag bad medlemmar att engagera sig i stämde inte med organisationens.

Anledningen: Organisationen vägrar ta ansvar för att se till att hat riktat mot mig upphör, de hävdade att det är inte organisationens problem utan ett problem mellan mig som inte känner personerna i fråga och som i organisationens kanaler och i egenskap av medlemmar i denna vet att jag finns och väljer att attackera mig.

Istället för att agera mot hatet så hakade förbundet på det och av förbundet har jag blivit kallad bland annat: Obstruerande, Löjlig, Inte lösningsinriktad, Feg, Oseriös, Beklämmande, Skrattretande, Oansvarig, Tjuv och Hackare.

WarCon-logo-W-2011spelveckan-logo-med-url-gul-ltnSamtidigt så har jag varit med och ideellt i organisationen skapat ett Spelets Hus, ett koncept för hur ett distrikt i organisationen kan få betydligt mer stöd till verksamhet med sina föreningar genom samarbete, grundat och fått till finansiering och samarbeten för ett spelkonvent och en inomhusanläggning för Airsoft, sverokvastAirsoft Varberg bildat en liten lokal spelförening samt varit med och levererat ett av de bästa resultaten i förbundets historia för projektet Spelveckan.

Det kan läggas till listan över tidigare saker, så som: Troll, Idiot, Vansinnig, Kriminell, Mobbare, Hackare och Bög.

Två gånger blev jag själv avstängd från organisationens diskussionsforum, första gången med motivet: Du vet vad du har gjort. Andra gången bad jag om att få ett exempel på ett enda inlägg där jag gjort fel: Då fick jag motivationen: Du har fel ton. Båda gångerna helt utan varning eller påpekande att det krävs en särskild ton. Personerna som attackerat mig och kallat mig ovanstående får fortsätta, jag förblir avstängd.

”Du är en så sjukt egoistisk person att du borde förbjudas i ideella sammanhang, som bara vill delta på dina egna villkor” Skrivet av en person i förbundsstyrelsen. Den som skrev det efter upprepat ha blivit instruerad av organisationen att inte kontakta mig är välkommen i organisationen.

Åretr 2013, några månader efter jag fått ovanstående citerade meddelande, beslöt sig organisationen utan min vetskap och utan att jag gavs utrymme att svara för mig att stänga av mig på obestämd tid. Det påstods att jag begått brott. Det är en metodik och ett straff som Amnesty, FN och EU uttalat sig emot, den anklagade skall alltid kunna bemöta anklagelser och straff ska vara tidsbestämda.

united_nations_human_rights_council_transp_logo
Artikel 9.
Ingen må godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10.
Envar är under full likställdhet berättigad till rättvis och offentlig rannsakning inför oavhängig och opartisk domstol vid fastställandet av såväl hans rättigheter och skyldigheter som varje anklagelse mot honom för brott.

Artikel 11.
Envar, som blivit anklagad för straffbar gärning, har rätt att betraktas som oskyldig, till dess hans skuld blivit lagligen fastställd vid offentlig rättegång, under vilken han åtnjutit alla för sitt försvar nödiga garantier.
Ingen må dömas för handling eller underlåtenhet, som vid tidpunkten för dess begående icke var straffbar enligt inhemsk eller internationell rätt. Ej heller må högre straff utmätas än vad som var tillämpligt vid tidpunkten för den straffbara gärningens begående.

Artikel 30.
Intet i denna förklaring må tolkas såsom innebärande rättighet för någon stat, grupp eller person att ägna sig åt verksamhet eller utföra handling, som syftar till att omintetgöra någon av häri uttalade fri- och rättigheter.

Källa: FN:s allmäna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Upprepat har jag bett om att få del av beslutet och dess grunder, varje gång har de ändrat sig, aldrig har jag fått hela bilden utan en ”bland annat”, alltid utan beskrivningar eller förklaringar av vad avstängningen består i.

I tingsrätten nåddes hösten 2013 en förlikning gällande ett avtal vilket jag antog var en av punkterna och jag tänkte att nu är det äntligen över; istället påstår organisationen att jag skulle ha begått ett brott genom att välja att ingå förlikningen. Det finns ingen anmälan, inga underlag som stöder denna tolkning.

Förlikning inom civilrätt används av tingsrätterna vid lösning av tvistemål då parterna diskuterar och lägger bud ensamma med domaren som sedan tar detta med sig till den andra parten där proceduren upprepas. När båda parterna är överens med ett bud kallas de in tillsammans och de får välja ifall de vill ha beslutet stadsfäst i en dom eller ej. Det är vanligast att parterna väljer att få överenskommelsen stadfäst.

Källa: wikipedia.org/wiki/Förlikning_(civilrätt)

På organisationens årsmöte lyftes frågan om min avstängning av en tredje part med kravet att den skulle avslutas, förbundet förklarade att jag inte var välkommen och att jag inte skulle vara välkommen före punkten behandlats och avstängningen hävts. Eftersom jag inte fick delta och inte gavs möjlighet att presentera bevis på min oskuld förblev jag avstängd.
Årsmötet informerades aldrig om att jag varit förbjuden att delta utan trodde att det var något jag valt. Samma styrelse som förklarat att jag inte fick vara på årsmötet förklarade för årsmötet att de inte ville yttra sig i frågan då jag inte var där. Delar av det sändes och är tillgängligt på internet via Sverok på Bamuser.

På samma årsmöte skapades möjligheten för den som blir avstängd att få ärendet prövat av årsmötet. Det skapades där och då på mötet, förslaget ingick inte i handlingarna. I förarbetet som styrelsen vilken stängde av mig gjort så var förslaget att en avstängd person inte skulle ha någon som helst möjlighet att försvara sig eller få prövning, inte ens på årsmöte.

För att en förening skall bli antagen av organisationen måste den ha en konstruktion i sina stadgar där avstängda medlemmar tas upp på dess årsmöte och antingen åter får vara med eller blir uteslutna.

Jag förklarade min intention att få avstängningens giltighet prövad på följande årsmöte och frågade vad jag behövde presentera samt bad om möjligheten att kunna presentera underlag på plats. Jag bad om att få boende och resa betald så jag kunde förklara mig.

För att få resan och boendet avklarat behövde jag organisationens hjälp, det handlade om 5 timmar enkel resa plus mötestid plus hemresa. Dvs inget som klaras på en dag, särskilt inte för en person som mig som i vissa situationer är otroligt stresskänslig, det här var en sådan. Förbundet vägrade, det menade att punkten skulle behandlas på en annan dag än jag önskade och att jag skulle resa fram och tillbaka samma dag. Jag hänvisade till att jag kunde presentera ett läkarintyg som styrkte mitt tillstånd, förbundet fortsatte vägra. Först efter jag kontaktat mitt lokala distrikt och satt en snäll frivillig jurist på att hjälpa mig så ändrade sig förbundet och accepterade nästan att jag kunde delta på sådant sätt att det inte äventyrade min hälsa.

Väl på årsmötet förklarade styrelsen utan bevis eller underlag att jag begått brott, jag påpekade att jag upprepat anmält organisationen för förtal och att det inte fanns ens en anmälan som styrkte påståendet. Jag bad om att få en kopia av beslutet gällande min avstängning med underlagen. Styrelsen presenterade en hel pärm med bevis, vilken gjordes tillgänglig för alla deltagare på årsmötet, jag bad om att få läsa innehållet och fick som svar att jag redan visste vad den innehöll, detta utan att ens veta att den existerade före där och då.

För att brott skall kunna styrkas krävs uppsåt, ex:
En person tänder en cigarett med en tändsticka och kastar sedan tändstickan i en höstack, höstacken börjar brinna.

  1. Om personen inte har misstanke om att höstacken ska börja brinna så saknas uppsåt.
  2. Om personen inte är likgiltig inför att höstacken ska börja brinna så saknas likgiltighetsuppsåt.
  3. Om personen inte avser att höstacken ska börja brinna så saknas direkt uppsåt.

Källa: wikipedia.org/wiki/Uppsåt

Årsmötet för organisationen, vilken brukade stå för transparens, öppenhet, medlemsbestämmande, likabehandling och jämlikhet beslutade att det är rätt av organisationen att fatta beslut om specifika medlemmar utan att de ges utrymme att försvara sig, att det är rätt av organisationen att inte delge beslutet i detalj och att straff utan tidsbestämning är ok.

Jag har fortfarande ingen aning om vad anklagelserna i beslutet består i eller vilka grunderna är för min avstängning, eller för den delen vad jag kan göra för att inte längre vara avstängd.

Nu är året 2015, vinter, och jag har precis skrivit min första handling för ett ärende i tingsrätt för att genom domstol få ut en kopia på det material organisationen samlat om mig. Det borde täckas av PuL, en hel pärm med strukturerad information om mig. Tror jag börjar med att fråga datainspektionen lite snällt om de kan hjälpa.

Jag står fast vid att jag antingen vill reformera eller lämna organisationen på egen begäran: Jag står för transparens, öppenhet, medlemsbestämmande, likabehandling och jämlikhet och jag accepterar inte medlemskap i organisationer vilka tillåter att medlemmar anklagas och döms utan sakliga faktagrunder och utan att de ges utrymme för den anklagade att bemöta och försvara sig. Min ståndpunkt har stöd i tex FN:s Deklaration om mänskliga rättigheter.

Annonser
Begäran nekad: Före, efter och under