Begäran nekad: Före, efter och under

Dolphins-1440x2560

I december månad 2008 påbörjade jag arbetet som ca 40 månader senare skulle leda till att jag begärde utträde ur organisationen som kallar sig Sveriges största ungdomsorganisation, förbundet Sverok.

Mitt motiv var enkelt, min värdegrund, det jag ville skapa och det jag bad medlemmar att engagera sig i stämde inte med organisationens.

Anledningen: Organisationen vägrar ta ansvar för att se till att hat riktat mot mig upphör, de hävdade att det är inte organisationens problem utan ett problem mellan mig som inte känner personerna i fråga och som i organisationens kanaler och i egenskap av medlemmar i denna vet att jag finns och väljer att attackera mig.

Istället för att agera mot hatet så hakade förbundet på det och av förbundet har jag blivit kallad bland annat: Obstruerande, Löjlig, Inte lösningsinriktad, Feg, Oseriös, Beklämmande, Skrattretande, Oansvarig, Tjuv och Hackare.

WarCon-logo-W-2011spelveckan-logo-med-url-gul-ltnSamtidigt så har jag varit med och ideellt i organisationen skapat ett Spelets Hus, ett koncept för hur ett distrikt i organisationen kan få betydligt mer stöd till verksamhet med sina föreningar genom samarbete, grundat och fått till finansiering och samarbeten för ett spelkonvent och en inomhusanläggning för Airsoft, sverokvastAirsoft Varberg bildat en liten lokal spelförening samt varit med och levererat ett av de bästa resultaten i förbundets historia för projektet Spelveckan.

Det kan läggas till listan över tidigare saker, så som: Troll, Idiot, Vansinnig, Kriminell, Mobbare, Hackare och Bög.

Två gånger blev jag själv avstängd från organisationens diskussionsforum, första gången med motivet: Du vet vad du har gjort. Andra gången bad jag om att få ett exempel på ett enda inlägg där jag gjort fel: Då fick jag motivationen: Du har fel ton. Båda gångerna helt utan varning eller påpekande att det krävs en särskild ton. Personerna som attackerat mig och kallat mig ovanstående får fortsätta, jag förblir avstängd.

”Du är en så sjukt egoistisk person att du borde förbjudas i ideella sammanhang, som bara vill delta på dina egna villkor” Skrivet av en person i förbundsstyrelsen. Den som skrev det efter upprepat ha blivit instruerad av organisationen att inte kontakta mig är välkommen i organisationen.

Åretr 2013, några månader efter jag fått ovanstående citerade meddelande, beslöt sig organisationen utan min vetskap och utan att jag gavs utrymme att svara för mig att stänga av mig på obestämd tid. Det påstods att jag begått brott. Det är en metodik och ett straff som Amnesty, FN och EU uttalat sig emot, den anklagade skall alltid kunna bemöta anklagelser och straff ska vara tidsbestämda.

united_nations_human_rights_council_transp_logo
Artikel 9.
Ingen må godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10.
Envar är under full likställdhet berättigad till rättvis och offentlig rannsakning inför oavhängig och opartisk domstol vid fastställandet av såväl hans rättigheter och skyldigheter som varje anklagelse mot honom för brott.

Artikel 11.
Envar, som blivit anklagad för straffbar gärning, har rätt att betraktas som oskyldig, till dess hans skuld blivit lagligen fastställd vid offentlig rättegång, under vilken han åtnjutit alla för sitt försvar nödiga garantier.
Ingen må dömas för handling eller underlåtenhet, som vid tidpunkten för dess begående icke var straffbar enligt inhemsk eller internationell rätt. Ej heller må högre straff utmätas än vad som var tillämpligt vid tidpunkten för den straffbara gärningens begående.

Artikel 30.
Intet i denna förklaring må tolkas såsom innebärande rättighet för någon stat, grupp eller person att ägna sig åt verksamhet eller utföra handling, som syftar till att omintetgöra någon av häri uttalade fri- och rättigheter.

Källa: FN:s allmäna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Upprepat har jag bett om att få del av beslutet och dess grunder, varje gång har de ändrat sig, aldrig har jag fått hela bilden utan en ”bland annat”, alltid utan beskrivningar eller förklaringar av vad avstängningen består i.

I tingsrätten nåddes hösten 2013 en förlikning gällande ett avtal vilket jag antog var en av punkterna och jag tänkte att nu är det äntligen över; istället påstår organisationen att jag skulle ha begått ett brott genom att välja att ingå förlikningen. Det finns ingen anmälan, inga underlag som stöder denna tolkning.

Förlikning inom civilrätt används av tingsrätterna vid lösning av tvistemål då parterna diskuterar och lägger bud ensamma med domaren som sedan tar detta med sig till den andra parten där proceduren upprepas. När båda parterna är överens med ett bud kallas de in tillsammans och de får välja ifall de vill ha beslutet stadsfäst i en dom eller ej. Det är vanligast att parterna väljer att få överenskommelsen stadfäst.

Källa: wikipedia.org/wiki/Förlikning_(civilrätt)

På organisationens årsmöte lyftes frågan om min avstängning av en tredje part med kravet att den skulle avslutas, förbundet förklarade att jag inte var välkommen och att jag inte skulle vara välkommen före punkten behandlats och avstängningen hävts. Eftersom jag inte fick delta och inte gavs möjlighet att presentera bevis på min oskuld förblev jag avstängd.
Årsmötet informerades aldrig om att jag varit förbjuden att delta utan trodde att det var något jag valt. Samma styrelse som förklarat att jag inte fick vara på årsmötet förklarade för årsmötet att de inte ville yttra sig i frågan då jag inte var där. Delar av det sändes och är tillgängligt på internet via Sverok på Bamuser.

På samma årsmöte skapades möjligheten för den som blir avstängd att få ärendet prövat av årsmötet. Det skapades där och då på mötet, förslaget ingick inte i handlingarna. I förarbetet som styrelsen vilken stängde av mig gjort så var förslaget att en avstängd person inte skulle ha någon som helst möjlighet att försvara sig eller få prövning, inte ens på årsmöte.

För att en förening skall bli antagen av organisationen måste den ha en konstruktion i sina stadgar där avstängda medlemmar tas upp på dess årsmöte och antingen åter får vara med eller blir uteslutna.

Jag förklarade min intention att få avstängningens giltighet prövad på följande årsmöte och frågade vad jag behövde presentera samt bad om möjligheten att kunna presentera underlag på plats. Jag bad om att få boende och resa betald så jag kunde förklara mig.

För att få resan och boendet avklarat behövde jag organisationens hjälp, det handlade om 5 timmar enkel resa plus mötestid plus hemresa. Dvs inget som klaras på en dag, särskilt inte för en person som mig som i vissa situationer är otroligt stresskänslig, det här var en sådan. Förbundet vägrade, det menade att punkten skulle behandlas på en annan dag än jag önskade och att jag skulle resa fram och tillbaka samma dag. Jag hänvisade till att jag kunde presentera ett läkarintyg som styrkte mitt tillstånd, förbundet fortsatte vägra. Först efter jag kontaktat mitt lokala distrikt och satt en snäll frivillig jurist på att hjälpa mig så ändrade sig förbundet och accepterade nästan att jag kunde delta på sådant sätt att det inte äventyrade min hälsa.

Väl på årsmötet förklarade styrelsen utan bevis eller underlag att jag begått brott, jag påpekade att jag upprepat anmält organisationen för förtal och att det inte fanns ens en anmälan som styrkte påståendet. Jag bad om att få en kopia av beslutet gällande min avstängning med underlagen. Styrelsen presenterade en hel pärm med bevis, vilken gjordes tillgänglig för alla deltagare på årsmötet, jag bad om att få läsa innehållet och fick som svar att jag redan visste vad den innehöll, detta utan att ens veta att den existerade före där och då.

För att brott skall kunna styrkas krävs uppsåt, ex:
En person tänder en cigarett med en tändsticka och kastar sedan tändstickan i en höstack, höstacken börjar brinna.

 1. Om personen inte har misstanke om att höstacken ska börja brinna så saknas uppsåt.
 2. Om personen inte är likgiltig inför att höstacken ska börja brinna så saknas likgiltighetsuppsåt.
 3. Om personen inte avser att höstacken ska börja brinna så saknas direkt uppsåt.

Källa: wikipedia.org/wiki/Uppsåt

Årsmötet för organisationen, vilken brukade stå för transparens, öppenhet, medlemsbestämmande, likabehandling och jämlikhet beslutade att det är rätt av organisationen att fatta beslut om specifika medlemmar utan att de ges utrymme att försvara sig, att det är rätt av organisationen att inte delge beslutet i detalj och att straff utan tidsbestämning är ok.

Jag har fortfarande ingen aning om vad anklagelserna i beslutet består i eller vilka grunderna är för min avstängning, eller för den delen vad jag kan göra för att inte längre vara avstängd.

Nu är året 2015, vinter, och jag har precis skrivit min första handling för ett ärende i tingsrätt för att genom domstol få ut en kopia på det material organisationen samlat om mig. Det borde täckas av PuL, en hel pärm med strukturerad information om mig. Tror jag börjar med att fråga datainspektionen lite snällt om de kan hjälpa.

Jag står fast vid att jag antingen vill reformera eller lämna organisationen på egen begäran: Jag står för transparens, öppenhet, medlemsbestämmande, likabehandling och jämlikhet och jag accepterar inte medlemskap i organisationer vilka tillåter att medlemmar anklagas och döms utan sakliga faktagrunder och utan att de ges utrymme för den anklagade att bemöta och försvara sig. Min ståndpunkt har stöd i tex FN:s Deklaration om mänskliga rättigheter.

Begäran nekad: Före, efter och under

Likabehandling och mångfald?

Ett index för att mäta hur du upplever dig tänka om likabehandling, mångfald och hur det verkligen är.

Instruktioner: Svara ja eller nej på samtliga frågor.

Är du för likabehandling?

Likabehandling innebär att alla människor ska behandlas på så sätt att de får samma möjligheter.

Är du för mångfald?

Mångfald innebär att samhället består av olika och alla skall kunna vara den de är.

Vad är du verkligen emot?

Ersätt X med något du verkligen är emot och svara ja eller nej på de följande påståendena.
Påståendena måste vara giltiga.

 1. Det är ok att hata X.
 2. Det är ok att attackera X.
 3. Det är ok att smutskasta X.
 4. Det är ok att förnedra X.
 5. Det är ok att peka på X.
 6. Det är ok att skratta åt X.
 7. Det är ok att lura X.

equilibrium

Räkna ut resultatet

 • Om du svarat ja på likabehandling eller mångfald: +30 (+60 om ja på båda).
 • Om du svarat nej på likabehandling eller mångfald: -30 (-60 om nej på båda).
 • Om du har ett positivt värde från ovan:
  Räkna minus för varje nej och plus för varje ja.
 • Om du har ett negativt värde från ovan:
  Räkna plus för varje nej och minus för varje ja.
 • Om du har ett nollvärde från ovan:
  Räkna minus för varje nej och plus för varje ja.

Värdet för påståendena är:
1: 0. 2-7: 10/påstående.

Tolkning av resultatet:
+120: Högsta möjliga resultat.
0: Lägsta möjliga resultat.
-120: Högsta möjliga resultat.

Ja, verkligen, testet mäter relationen mellan det du verkligen är emot i förhållande till vad du anser om likabehandling och mångfald.

Paradoxen i testet är att hen som får -120 kan behandla hen som fått +120 enligt påstående 2-7 medan hen som fått +120 håller likabehandling och mångfald högre och därför behandlar hen med -120 enligt beskrivningarna för likabehandling och mångfald. Båda är fria att känna påstående 1, att känna hat är mänskligt (inte att förväxla med att sprida hat).

Likabehandling och mångfald?

Organiserat hat med hjälp av skattepengar?

crowd-black-transp
I ungefär tre år var jag medlem i en hatorganisation utan att veta om det.

Nedbruten?

Med hatorganisation avser jag den typ av organisationer vilka tillämpar åsikts, yttrande och identitetsmonopol. Dvs, de övertygar medlemmarna till att alla tänka, säja och vara enligt en given mall. Utrymmet att vara dig själv är minimalt, antingen är du på deras sätt eller så bryts du ned tills du blir eller så lämnar du.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Handling och verklighet?

Organisationen som jag var medlem i pratade om likabehandling, medlemsinflytande och transparens. Vad de menade med det var att de som bestämmer i organisationen har monopol på att definiera vad en person är och vilka motiv hen har utan att den individen är medveten om att det sker eller är delaktig.

Ofta uppstår diktaturen i demokratier,
där man samlar makten till en liten grupp,
och upphäver den personliga friheten.

Maktverktyg?

Som redskap använde organisationen jag var medlem i främst påförande av skuld och skam i form av ryktesspridning och personangrepp. När det påtalades så pekade organisationen på person som spridit ryktet eller gjort angreppet som en metod att hålla sig själv fri från ansvar.

Härskarteknik syftar på olika sociala manipulationer varmed en grupp eller person behåller sin position (i en synlig eller osynlig hierarki) gentemot människor ur andra grupper eller gentemot en enskild individ.

Osynliggörande, Förlöjligande, Undanhållande av information, Dubbelbestraffning,
Påförande av skuld och skam

Vill du ha revansch?fist-white-transp

Inom kort startar vi alla tillsammans som är intresserade en intresseorganisation för ideellt organiserade vilken, likt fackförbunden för anställda, skall arbeta för att tillvarata dina rättigheter som ideell.

Skicka ett mail till info@ideellkraft.se eller kontakta mig på valfritt sätt.

Organiserat hat med hjälp av skattepengar?

Den svenska diktaturen?

image
We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there is room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical; our cleverness, hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. - Charlie Chaplin

Plötsligt är en majoritet överens om att en minoritet skall diktera villkoren.

Demokrati det betyder att alla ges utrymme och det som flest tycker är bra är det som blir.

Så är det inte längre i Sverige, riksdagen ger bort sitt inflytande till en minoritet för att denna skall bestämma.

Nu skall de få diktera villkoren för de många.

Vi har ledare som inte vill leda baserat på de beslut majoriteten är överens om utan kräver att få bestämma som minoritet, är det demokrati?

Så står vi här idag, med Stefan Löfven och Socialdemokraterna som Sveriges första diktaturregim i historien.

Och de enda som opponerar sig är Sverigedemokraterna, vad är det som pågår egentligen?

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet de är plötsligt överens om att en minoritet skall diktera villkoren för majoriteten?

Vänligen väck mig ur den här mardrömmen.

Den svenska diktaturen?

Ett talande citat…

We shall go on to the end, we shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our Island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender, and even if, which I do not for a moment believe, this Island or a large part of it were subjugated and starving, then our Empire beyond the seas, armed and guarded by the British Fleet, would carry on the struggle, until, in God’s good time, the New World, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old.

Ett talande citat…

Politikerförakt?

Nu åter igen vänder de sig till oss väljare och förklarar att rösta är viktigt, de vill ha din och min röst?

Men då sa Jonatan att det fanns saker som man måste göra, även om det var farligt. ’Varför då’, undrade jag. ’Annars är man ingen människa utan bara en liten lort’, sa Jonatan.

Jonatan till Skorpan i Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren

Tiden Lindgren beskriver är kommen, för mig innebär det att rösta på ett litet parti. Mångfald av partier fungerar som garanti för demokratin.

image

Åsiktsfrihet kombinerad med demokrati ska säkerställa att du ska kunna välja vad du vill och jag ska kunna välja vad jag vill. Alla har lika rätt att känna att de gjort sitt val och ingen har rätt att få dig eller mig att känna oss skyldiga för att vi gjort våra val.

Politikerförakt?

Medlem i en sekt?

image

* Alla andra är emot oss.
* Alla som säjer emot vill skada oss.
* De som inte håller med är farliga.
* Vi har rätt.
* Metoden vi använder är rättfärdigad av att allt vi gör är rätt.
* Bara vi kan förstå.
* Alla gånger vi inte syns är det för du valt bort oss.
* Media skriver inte om oss för de är (valfri konspiration).
* Media skriver om oss för att det ger klick och de söker endast skandaler.
* Staten, landsting och kommuner ger oss mindre stöd för de inte förstår oss.
* Vi skrattar åt allt som sticker ut.
* Vi skrattar åt allt som inte är som oss.
* Vi har tolkningsföreträde till vad du menar när du pratar.
* Vi vet bättre än du.
* Vi är bättre än dem.
* Allt som händer som vi inte gillar är en konspiration.
* Beslut som vi inte gillar beror på att en kupp genomförts mot oss.
* Allt är ditt fel.

Medlem i en sekt?